Přeskočit na obsah

Proč holistický koncept. Zvládněte technologie muzea.

  • od
  • 5 min read
Muzeum

Srdcem každého muzea jsou kurátoři. Ač neviditelní, přec nepostradatelní. Práci kurátorů možná více oceníme, když si uvědomíme, že na jejich bedrech spočívá jak historická, tak kulturní odpovědnost. Zároveň odpovídají za exponáty i jejich vlastníkům. Naštěstí, k řešení mnohých úkolů je současným kurátorům k dispozici nejnovější technika, která jim může jejich práci v mnohém usnadnit. Zjistěte, jak může využití holistického konceptu zajistit úspěšný výsledek řešení expozice.

Jak vznikají holistické výstavní koncepty

Zvláště cenné exponáty bývají zpravidla také těmi nejcitlivějšími. K vážnému poškození stačí často i nesprávná kombinace světla, tepla a vlhkosti či jen jeden z faktorů. Extrémní hodnoty nebo vysoké a časté výkyvy mohou způsobit i nevratné poškození exponátu nebo urychlit jejich degradaci. Samotné uskladnění takových exponátů je výzvou. Jedná-li se o vystavení pro návštěvníky, mluvíme o dvojnásobné obtížnosti. Při vystavování totiž dochází k většímu poškozování artefaktu než při samotném uložení a kurátoři jen mohou toto poškozování více či méně omezit. Často je to o vynalézavosti a jejich vlastní invenci a lásce, s kterou ke své práci přistupují.

Klima v muzeu

Kůže, papír, textilie, dřevo i rostliny jsou na vlivy prostředí obzvlášť citlivé, vlastně jsou takovým jeho promítacím plátnem. Tyto materiály mají silné hygroskopické vlastnosti – struktura buněk se rozšiřuje a zase stahuje. Opakující se dlouhodobé kolísání hodnot způsobuje zvláště u starších materiálů praskliny a následné poškození a zrychlení degradace materiálu.

Světlo

Osvětlení dokáže celkový dojem z artefaktu výrazně ovlivnit. Pozorovatele by mělo inspirovat, ale ne unavovat nebo dráždit. Zároveň může omezit nebo naopak umožnit vjem celého spektra barev. Osvětlení by mělo dát vyniknout exponátu a současně jej nepoškozovat. I když: Jakékoli osvětlení je svým způsobem poškozující. Koncept inteligentního osvětlení ale využívá vhodného typu osvětlení, které toto poškozování výrazně omezuje. Jsou brány v úvahu požadavky prostoru i exponátů a faktory jako oslnění, odlesky, odrazy a minimalizováno celkové záření. U exponátů je zajištěna eliminace UV a IR záření. Požadavkem, při tvorbě uceleného výstavního konceptu, je tak inteligentní osvětlení, které respektuje normy (ČSN EN 12464-1 tabulka 5.5) pro intenzitu, délku a spektrum osvětlení jednotlivých typů materiálů.

Víte, že:
Pro velmi citlivé materiály, jako jsou fotografie, se doporučuje omezení osvětlení na maximální roční expozici 300 hodin při intenzitě 50lx. Pro srovnání, běžná denní intenzita osvětlení je 100-10000 lx a běžné domácí osvětlení vydává světlo o intenzitě 100-500 lx.

Inteligentní technologie klimatizace

holistický koncept muzea
Základem úspěšného provedení a ochrany expozice muzea je vytvoření holistického konceptu

Jak tedy vypadá řešení v kontextu holistického přístupu. Většina exponátů vyžaduje zvláštní podmínky, a to znamená i zvláštní požadavky na vnitřní klima prostoru muzea. Teplota a vlhkost vzduchu musí mít stabilní hodnoty.  Návštěvníci přirozeně klima ovlivňují hned v několika parametrech. (vlhkost, teplota, prašnost,…) A tak v době přítomnosti mnoha návštěvníků expozice může být náročné dosáhnout optimálního a navíc stabilního klima. I když: Řada exponátů přežila bez zvláštní péče celá staletí. Proč? Většinou byla umístěna ve starých budovách, kostelích, zámcích, hradech bez návštěvníků, kde se klimatické podmínky příliš často a výrazně neměnily, maximálně mírně podle ročního období. Ano, malé, pozvolné a občasné výkyvy nemusí mít tak devastující důsledky na exponát, jako výrazné a časté změny klima. Přesto, je možné dosáhnout i mnohem stabilnějšího a tedy příznivějšího prostředí pro jednotlivé artefakty. Současné inteligentní technologie klimatizace, řízené profesionálními měřícími systémy pomáhají provozovatelům muzea při stabilizaci klimatických podmínek, zvláště vlhkosti.

Přesný průzkum a měření jako základ úspěšné klimatizace prostor

Nepostradatelná součást holistického konceptu

Aby bylo možné vytvořit fungující klima, je nezbytné nejdříve provést zhodnocení současného stavu zamýšleného prostoru. K tomu je potřeba zajistit získání hodnot prostředí za delší časové období, a to pomocí měření. K získání přesných údajů a dokumentaci klimatických podmínek pomohou profesionální přístroje typu hygrograf. Pro konečné stanovení potřeb prostoru je potřeba zahrnout faktory, jako řešení daného prostoru včetně případných požadavků artefaktů a vlivy prostředí. Přihlíží se tak k velikosti prostoru, výšce stropů, počtu a umístění dveří a oken, typu objektu. Vliv má i způsob a umístění vytápění. Stanovují se nejvíce namáhaná místa či exponáty a rozmístění exponátů či výstavních vitrín. Čím více relevantních údajů, tím přesněji lze stanovit optimální řešení prostoru. A to umožňuje efektivní návrh klimatizace.

Inteligentní technologie: tvorba ideálního klima pomocí odvlhčovačů a zvlhčovačů

klima odvlhčovač zvlhčovač
ideální klima expozice dosažené pomocí spárování odvlhčovače a zvlhčovače

Pokud jde o řešení nadměrné vlhkosti, je potřeba vzít v úvahu, že vlhkost nemusí pronikat jen zvenčí. Zdrojem vlhkosti se stávají také samotní návštěvníci muzea, kteří s sebou přináší současně další teplo. Zdrojem tepla může být i osvětlení. Problémem se může stát také příliš velké sucho, zvláště v zimních měsících nebo teplých suchých dnech. Není výjimkou, že původní klima vykazuje výrazné změny podle ročních období, měsíců, nebo i během samotného dne. Ideální hodnota vlhkosti vzduchu v expozicích se průměrně pohybuje v rozmezí 45-55% RH. Ovšem, v případě výrazného kolísání je potřeba přijmout zásadní opatření formou inteligentní klimatizace.

Centrální řízení klima

V případě oboustranného kolísání hodnot vlhkosti se využívá kompletní instalace odvlhčovačů a zvlhčovačů, která je propojena s centrálním hygrostatem. Ten zajišťuje nejen spínání, řízení instalovaných přístrojů. Především však sbírá informace v podobě měření klimatizovaného prostoru. Na základě získaných dat provádí následnou regulaci. Hygrostat „Web Control“ značky Brune je pro takový typ instalace ideální. Odvlhčovače a zvlhčovače jsou napojeny do lokální počítačové sítě nebo přímo k počítači, a tím je umožněno dálkové nastavení a monitorování přístrojů. Kompletní správa všech rozmístěných zařízení je tak možná pohodlně z jednoho místa.

Můžeme mluvit i o úspoře práce a času. Nejen, že lze tímto způsobem zajistit optimální klima pro samotné artefakty, ale současně i pracovníky muzea či návštěvníky. Příjemné klima může umocnit zážitek návštěvníka a ovlivnit jeho rozhodnutí pro další návštěvu. Chytré holistické plánování zohledňuje všechny relevantní faktory a zajišťuje tak úspěšnou implementaci efektivní muzejní technologie.

Který z holistických muzejních konceptů jste měli možnost v poslední době vidět a který se vám nejvíce líbil?